نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
10 تز در باب سياست 30,000  ژاك رانسير رخداد نو
آپاراتوس چيست 28,000  جورجو آگامبن رخداد نو
آخرين انسان 65,000  موريس بلانشو رخداد نو
آموزش شطرنج بابي فيشر 120,000  بابي فيشر رخداد نو
آيين دوست‌يابي 210,000  ديل كارنگي رخداد نو
اجتماع آينده 27,000  جورجو آگامبن رخداد نو
ادراك زمان و سينما 27,000  ژيل دلوز و ديگران رخداد نو
از غم بال درآوردن 30,000  پتر هانتكه رخداد نو
اسلام و سياست 28,000  عادل ضاهر - حليم بركات رخداد نو
اصول رياضي فلسفه طبيعي 460,000  آيزاك نيوتن رخداد نو
الاهيات ترجمه والتر بنيامين و رسالت مترجم 40,000  اميد مهرگان رخداد نو
الاهيات سياسي 50,000  كارل اشميت رخداد نو
امر گشوده (انسان و حيوان) 85,000  جورجو آگامبن رخداد نو
بازانديشي در روش‌شناسي و شناخت‌شناسي حقوقي 140,000  فرهاد ايران‌پور رخداد نو
بازانديشي در قاعده‌هاي بنيادين حقوقي (رويكردي نوين به روش‌شناسي شناخت قاعده‌هاي فقهي حقوقي) 120,000  فرهاد ايران‌پور رخداد نو
بازگشت امر سياسي 100,000  شانتال موفه رخداد نو
بازگشت نيچه 140,000  ژرژ باتاي - موريس بلانشو - پي‌ير كلوسوفسكي و ديگران رخداد نو
بايد از جامعه دفاع كرد (درس گفتار‌هاي كلژ دو فرانس 1975 1976) 85,000  ميشل فوكو رخداد نو
بلوغ و مدرنيته (نيچه وبر فوكو و سرشت 2 وجهي خرد) 230,000  ديويد اوون رخداد نو
به ملاقات هايدگر (خاطرات پيام‌آوري از جنگل سياه) 120,000  فردريك دو توار‌نيكي رخداد نو
بيان و تكينگي در لايبنيتس (سمينارهاي 1980 به انضمام 3 مقاله از گوتفريد ويلهلم لايبنيتس) 80,000  ژيل دلوز رخداد نو
پروست و نشانه‌ها 140,000  ژيل دلوز رخداد نو
تحليل حقوقي قراردادهاي نفتي 100,000  فرهاد ايران‌پور رخداد نو
تروريسم و زندگي روزمره 42,000  هنري لوفور رخداد نو
تزهايي در باب عكاسي تاريخ 35,000  ادواردو كاداوا رخداد نو
تن بيگانه 23,000  ژوليا كريستوا و ديگران رخداد نو
تن دال (تحول فرهنگ سياسي در سينماي پرمخاطب ايران 1357-1390) 135,000  مجيد حسيني رخداد نو
تنش جوهري 180,000  تامس كوون رخداد نو
جماعت‌هاي تصوري 160,000  بنديكت آندرسن رخداد نو
جنايت‌هاي دل 27,000  بث هنلي رخداد نو
جنبش دانشجويي در آمريكا (رويدادها و قطعاتي از دهه 60) 40,000  نادر فتوره چي رخداد نو
چگونه دريدا بخوانيم 75,000  پنلوپه دويچر رخداد نو
چگونه سارتر بخوانيم 33,000  رابرت برناسكوني رخداد نو
چگونه شكسپير بخوانيم 60,000  نيكولاس رويل رخداد نو
چگونه فرويد بخوانيم 140,000  جاش كوهن رخداد نو
چگونه كيركگور بخوانيم 140,000  جان دي كاپوتو رخداد نو
چگونه لاكان بخوانيم 64,000  اسلاوي ژيژك رخداد نو
چگونه ماركس بخوانيم 50,000  پيتر آزبرن رخداد نو
چگونه نيچه بخوانيم 50,000  كيت انسل پيرسون رخداد نو
چگونه هايدگر بخوانيم 55,000  مارك راتال رخداد نو
چگونه هيتلر بخوانيم 30,000  نيل گرگور رخداد نو
چند فرهنگ‌گرايي بررسي سياست شناسايي 80,000  چارلز تيلور و ديگران رخداد نو
چهره ارفه (نمايشنامه) 93,000  اليويه پي رخداد نو
خودآگاهي هگلي و پساساختارگرايان فرانسوي 30,000  ديويد شرمن رخداد نو
خورشيد سياه ماليخوليا (افسردگي و ماليخوليا در آثار كريستوا) 32,000  ژوليا كريستوا - هيلاري كلارك و ديگران رخداد نو
خيلي كم تقريبا هيچ (مرگ فلسفه ادبيات) 147,000  سايمون كريچلي رخداد نو
داستان از اين قرار بود 55,000  حسين صافي پيرلوجه رخداد نو
در ستايش پوپوليسم 30,000  ارنستو لاكلائو - اسلاوي ژيژك رخداد نو
در هواي گرگ و ميش (مجموعه داستان) 65,000  محسن عباسي رخداد نو
درآمدي بر تحليل ساختاري روايت‌ها 42,000  رولان بارت رخداد نو