نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
استعاره و پارادايم‌هاي ترجمه 90,000  پل ريكور انتشارات شوند
اسطوره شناسي سفيد (استعاره در متن فلسفه) 80,000  ژاك دريدا انتشارات شوند
حكايت‌هاي ذن 100,000  تساي چيه چونگ انتشارات شوند
ديويد بويي 90,000  سايمون كريچلي انتشارات شوند
زندگي روايت است 90,000  هانا آرنت - ژوليا كريستوا انتشارات شوند
سينماي صامت 100,000  ليام اوليري - پل شرودر رودرگث انتشارات شوند
شب بي پايان (سينما و روان‌كاوي دو تاريخ موازي) 160,000  جانت برگستروم انتشارات شوند
عليه افسردگي ملي (مي 68 در فرانسه و معناي سرپيچي) 95,000  ژوليا كريستوا انتشارات شوند
فيلسوفان سينما از مانستربرگ تا رانسير 160,000  فليسيتي كلمن انتشارات شوند
ملت‌هايي بدون ملي‌گرايي 70,000  ژوليا كريستوا انتشارات شوند