برگشت كالا

شرايط برگشت كالا در فروشگاه اينترنتي اي‌فرهنگ به شرح زير مي‌باشد:‌

1-    به دليل دشواري مراحل تعويض كالا، در صورتي‌كه كاربر به اشتباه كالايي را انتخاب كند پس از كامل شدن مراحل خريد و پرداخت وجه، امكان تعويض يا برگشت آن وجود ندارد.

2-     عليرغم انجام مراحل جمع‌آوري و ارسال به صورت مكانيزه، چنان‌چه كالا اشتباها از طرف فروشگاه ارسال شده باشد، به شكل زير عمل نماييد:‌

كالاي مربوطه را در اسرع وقت با پست سفارشي براي فروشگاه ارسال كنيد.‌ فروشگاه پس از تعويض اقدام به ارسال كالاي انتخاب شده با پست سفارشي به آدرس خريدار خواهد نمود. بديهي است هزينه‌ اين خدمات بر عهده فروشگاه مي‌باشد.

3-   چنان‌چه كالاي درخواستي در حين حمل و نقل معيوب شده باشد،‌ مشتري مي‌تواند با مراجعه به اداره پست يا پيك (بسته به نوع ارسال) از امكانات بيمه كالا بهره‌مند شود.

4-   چنان‌چه كالاي ارسالي معيوب بوده و اشكالاتي مانند: خرابي جلد، اشتباه چاپي، ناقص بودن صفحات كتاب و ... داشته باشد، به شكل زير عمل نماييد:

كالاي معيوب را در اسرع وقت با پست سفارشي براي فروشگاه ارسال كنيد. فروشگاه پس از پيگيري از توليد كننده،‌ اقدام به تعويض كالا و ارسال آن با پست سفارشي خواهد نمود. بديهي است هزينه‌ اين خدمات بر عهده فروشگاه مي‌باشد.